Pagmamahal Sa Magulang Essay Outline

Kung Paano Natin Ipinakikita ang Ating Pag-ibig sa Diyos

ANG paglinang ng pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang basta pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa kaniya. Gaya ng mapatutunayan ng mga lingkod ng Diyos sa buong daigdig, lumalago ang tunay na pag-ibig sa Diyos habang nakikilala ng isa ang Kaniyang personalidad, at lalo pa itong sumisidhi habang nagiging pamilyar ang isa sa kung ano ang iniibig ng Diyos, kung ano ang kinapopootan niya, at kung ano ang kaniyang mga pinipili at mga kahilingan.

Buong-pagmamahal na ibinigay sa atin ni Jehova ang kaniyang Salita, ang Bibliya, kung saan niya isinisiwalat ang kaniyang sarili. Mula rito, nalalaman natin kung paano nakitungo si Jehova sa iba’t ibang kalagayan. Kung paanong ang isang liham mula sa isang minamahal ay nagbibigay sa atin ng malaking kaluguran, nagdudulot din sa atin ng kaluguran ang Bibliya habang nakikita nating isinisiwalat nito ang bagong mga aspekto ng personalidad ni Jehova.

Gayunman, gaya ng napapansin natin kung minsan sa ating pangmadlang ministeryo, ang basta pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos ay hindi laging nagpapangyaring ibigin siya ng isang tao. Sinabi ni Jesus sa ilang hindi mapagpahalagang mga Judio noong panahon niya: “Sinasaliksik ninyo ang Kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa pamamagitan ng mga iyon ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan; . . . ngunit alam na alam ko na hindi ninyo taglay sa inyo ang pag-ibig sa Diyos.” (Juan 5:39, 42) Ang ilan ay gumugol ng mga taon sa pag-aaral tungkol sa maibiging mga gawa ni Jehova subalit maliit lamang ang pag-ibig sa kaniya. Bakit? Hindi nila pinag-isipan ang mga implikasyon ng kanilang natutuhan. Kabaligtaran nito, naranasan ng milyun-milyong taimtim na mga taong inaaralan natin ng Bibliya na patuloy na lumalago ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Bakit? Sapagkat, gaya ng ginawa natin, sinusunod nila ang halimbawa ni Asap. Sa anong paraan?

Magbulay-bulay Nang May Pagpapahalaga

Determinado si Asap na linangin sa kaniyang puso ang pag-ibig kay Jehova. Sumulat siya: “Ako ay mababahala sa aking puso . . . Aalalahanin ko ang mga gawa ni Jah; sapagkat aalalahanin ko ang iyong kamangha-manghang gawain noong sinaunang panahon. At bubulay-bulayin ko ang lahat ng iyong gawa, at ang iyong mga gawain ay pagtutuunan ko ng pansin.” (Awit 77:6, 11, 12) Lalago ang pag-ibig sa Diyos ng isang tao na nagmumuni-muni sa mga daan ni Jehova gaya ng ginawa ng salmista.

Karagdagan pa, ang paggunita sa mga naranasan natin samantalang naglilingkod kay Jehova ay nagpapatibay ng ating kaugnayan sa kaniya. Sinabi ni apostol Pablo na tayo ay “mga kamanggagawa” ng Diyos, at maaaring maging lubhang natatangi ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga kamanggagawa. (1 Corinto 3:9) Kapag ipinahayag natin ang ating pag-ibig kay Jehova, pinahahalagahan niya ito, at nagpapasaya ito sa kaniyang puso. (Kawikaan 27:11) Pagkatapos, kapag humingi tayo ng tulong kay Jehova at kaniyang pinapatnubayan tayo sa paglutas sa ilang problema, alam nating siya ay sumasaatin, at sumisidhi ang ating pag-ibig sa kaniya.

Nalilinang ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang tao habang ipinahahayag nila ang kanilang damdamin sa isa’t isa. Sa katulad na paraan, kapag sinasabi natin kay Jehova kung bakit tayo tapat sa kaniya, sumisidhi ang ating pag-ibig sa kaniya. Masusumpungan natin ang ating sarili na nagbubulay-bulay sa mga pananalita ni Jesus: “Iibigin mo si Jehova na iyong Diyos nang iyong buong puso at nang iyong buong kaluluwa at nang iyong buong pag-iisip at nang iyong buong lakas.” (Marcos 12:30) Ano ang ating magagawa upang matiyak na patuloy nating iibigin si Jehova nang ating buong puso, ating buong kaluluwa, ating buong pag-iisip, at ating buong lakas?

Pag-ibig kay Jehova Nang Ating Buong Puso

Tinutukoy ng Kasulatan ang makasagisag na puso, na siyang panloob na pagkatao​—ang ating mga naisin, saloobin, at damdamin. Kaya ang pag-ibig kay Jehova nang ating buong puso ay nangangahulugan na higit sa anumang bagay, nais nating palugdan ang Diyos. (Awit 86:11) Ating ipinakikita na taglay natin ang gayong pag-ibig sa pamamagitan ng pagsisikap na gawing kanais-nais sa kaniya ang ating personalidad. Sinisikap nating tularan ang Diyos sa pamamagitan ng ‘pagkamuhi sa balakyot at pagkapit sa mabuti.’​—Roma 12:9.

Apektado ng pag-ibig sa Diyos ang ating damdamin sa lahat ng bagay. Halimbawa, maaaring nasusumpungan nating kawili-wili o umuubos ng maraming panahon ang trabaho natin, subalit naroroon ba ang ating puso? Wala roon. Yamang iniibig natin si Jehova nang ating buong puso, nauuna sa lahat ng bagay ang ating pagiging mga ministro ng Diyos. Gayundin, gusto nating palugdan ang ating mga magulang, ang ating kabiyak, at ang ating amo, subalit pinatutunayan natin ang ating buong-pusong pag-ibig kay Jehova sa pamamagitan ng pagsisikap na gawing pangunahin ang pagpapalugod sa kaniya. Tutal, karapat-dapat naman siyang maging pangunahin sa ating puso.​—Mateo 6:24; 10:37.

Pag-ibig kay Jehova Nang Ating Buong Kaluluwa

Sa Kasulatan, ang salitang “kaluluwa” ay pangunahin nang tumutukoy sa ating buong pagkatao gayundin sa buhay na taglay natin. Kaya ang pag-ibig kay Jehova nang ating buong kaluluwa ay nangangahulugan na ginagamit natin ang ating buhay upang purihin siya at upang patunayan ang pag-ibig natin sa kaniya.

Sabihin pa, baka may iba pa tayong mga interes sa buhay, gaya ng pagkatuto ng isang trabaho, pagpapatakbo ng isang negosyo, o pagpapamilya. Subalit kasabay nito, pinatutunayan natin ang ating buong-kaluluwang pag-ibig kay Jehova sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay ayon sa kaniyang paraan at sa pagpapanatili sa ibang mga bagay sa tamang dako ng mga ito sa ating buhay, sa gayo’y ‘hinahanap muna ang kaharian at ang kaniyang katuwiran.’ (Mateo 6:33) Ang buong-kaluluwang pagsamba ay nangangahulugan din ng pagiging masigasig. Ipinakikita natin kay Jehova na iniibig natin siya sa pamamagitan ng masigasig na pangangaral ng mensahe ng Kaharian, pagbibigay ng nakapagpapatibay na mga komento sa mga pulong, o pagtulong sa ating Kristiyanong mga kapatid. Sa lahat ng bagay, patuloy nating “ginagawa nang buong kaluluwa ang kalooban ng Diyos.”​—Efeso 6:6.

Ipinakita ni Jesus ang buong-kaluluwang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagtatatwa sa kaniyang sarili. Inuna niya ang kalooban ng Diyos at naging pangalawa lamang ang kaniyang personal na mga pangangailangan. Inanyayahan tayo ni Jesus na sundin ang kaniyang halimbawa. Sinabi niya: “Kung ang sinuman ay nagnanais na sumunod sa akin, itatwa niya ang kaniyang sarili at buhatin ang kaniyang pahirapang tulos at patuloy akong sundan.” (Mateo 16:24, 25) Ang pagtatatwa sa ating sarili ay nangangahulugan ng pag-aalay. Nangangahulugan ito na gayon na lamang ang pag-ibig natin sa Diyos anupat ibinibigay natin sa kaniya ang pagmamay-ari sa ating sarili, gaya ng isang Israelita noong panahon ng Bibliya na gayon na lamang ang pag-ibig sa kaniyang panginoon anupat permanente niyang inoobliga ang kaniyang sarili na maging alipin nito. (Deuteronomio 15:16, 17) Ang pag-aalay ng ating buhay kay Jehova ay isang nakakakumbinsing katibayan na iniibig natin siya.

Pag-ibig kay Jehova Nang Ating Buong Pag-iisip

Ang pag-ibig kay Jehova nang ating buong pag-iisip ay nangangahulugan na gagawin natin ang lahat ng kinakailangang pagsisikap upang maunawaan ang personalidad, mga layunin, at mga kahilingan ni Jehova. (Juan 17:3; Gawa 17:11) Ipinakikita natin ang ating pag-ibig kay Jehova sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng ating mental na kakayahan sa pagtulong sa iba na ibigin din si Jehova at sa pamamagitan ng pagpapasulong sa ating sining ng pagtuturo. “Bigkisan ninyo ang inyong mga pag-iisip ukol sa gawain,” ang himok ni apostol Pedro. (1 Pedro 1:13) Gayundin, sinisikap nating magpakita ng interes sa iba, lalo na sa mga kapuwa lingkod ng Diyos. Batid natin ang kanilang mga kalagayan at nagmamasid tayo kung kailan angkop ang komendasyon o kung kailan kailangan ang kaaliwan.

Ipinakikita natin kay Jehova na iniibig natin siya nang ating buong pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kaniya sa mental na paraan. Sinisikap nating malasin ang mga bagay-bagay ayon sa kaniyang pangmalas, anupat isinasaalang-alang siya kapag tayo ay nagpapasiya, at nagtitiwala na ang kaniyang paraan ang pinakamabuti. (Kawikaan 3:5, 6; Isaias 55:9; Filipos 2:3-7) Subalit habang patuloy nating ipinakikita ang ating pag-ibig sa Diyos, paano natin magagamit ang ating lakas?

Pag-ibig kay Jehova Nang Ating Buong Lakas

Ginagamit ng maraming kabataan sa kongregasyong Kristiyano ang kanilang lakas sa pagpuri kay Jehova. (Kawikaan 20:29; Eclesiastes 12:1) Ang isang paraan ng pagpapakita ng maraming kabataang Kristiyano na iniibig nila si Jehova nang kanilang buong lakas ay sa pamamagitan ng pakikibahagi sa paglilingkod bilang payunir, ang buong-panahong ministeryo. Maraming ina ang nakikibahagi sa ministeryong ito samantalang nasa paaralan ang kanilang mga anak. Ipinakikita ng tapat na mga elder na nagsasagawa ng pagpapastol bukod pa sa pangangalaga sa kapakanan ng kani-kanilang pamilya na iniibig nila si Jehova nang kanilang buong lakas. (2 Corinto 12:15) Si Jehova ay nagbibigay ng lakas sa mga umaasa sa kaniya, upang maipakita nila ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpuri sa kaniya, na ginagamit ang anumang lakas na taglay nila.​—Isaias 40:29; Hebreo 6:11, 12.

Lalago ang pag-ibig kung lilinangin nang wasto. Kaya, patuloy tayong maglaan ng panahon upang magbulay-bulay. Alalahanin natin ang ginawa ni Jehova para sa atin at kung bakit karapat-dapat siya sa ating debosyon. Bilang di-sakdal na mga inapo ni Adan, hindi tayo kailanman maaaring maging karapat-dapat sa “mga bagay na inihanda ng Diyos para roon sa mga umiibig sa kaniya,” subalit maaari nating ipakita na iniibig natin si Jehova nang ating buong pagkatao. Patuloy nating gawin iyon!​—1 Corinto 2:9.

[Larawan sa pahina 20]

Ipinakikita natin ang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng mga gawa

Open question: ib extended essay on psychology. help please i�m desperate� #health #psychology

i love perfumes and love to smell good essay inauguraldissertation dudenbostel puisque tu pars explication essay holocaust museum reflective essay research paper about effective teaching Blessay: IPv6 was Designed For Different ernest hemingway research paper list short essay on tourism industry research paper on cancer zodiac sign abou abed english essayist nicole racquet dissertation help? bernie sanders 1972 essay writing halamshiral introductions to essays ley 26061 analysis essay foreshadowing in macbeth essay introduction research paper hurricane katrina CONGRATS Dr. Dani Chesson, C13, publishes dissertation Design Thinker Profile #auphdlc john cosgrave evaluation essay writing application essays listening literary essay kite runner altrincham college of arts admissions essay how to write essay writing in english essays too much homework argumentative essay? attention grabber for persuasive essay introduction of overpopulation essay how to write a sociology dissertation proposal dvorak symphony from the new world analysis essay education as a weapon essays the cause of car accident essay legal research paper series jim crow laws research essay mage of hope analysis essay protocol uni beispiel essay negative effects of mass media essays online essay on visit to naran kaghan valley write an essay the gift of the magi how to write a cover sheet for a research paper literary essay kite runner? stephen king essay on writing games sacred hoops phil jackson essay writer dbq essay us history regents 2016 essays about experiencing failure plastic surgery opinion essay functionalism and conflict theory essay protocol uni beispiel essay argumentative essay on religion yet arundhati roy's essay on naxalism? mistaking africa essay writing library essay writing ford research paper an outing with my friends essay safety patrol essay cleveland clinic nursing philosophy essay art history research papers xtremepapers best 20th century essays on abortion importance of digital education essay robert frost the woodpile analysis essay places online essay huriya jabber dissertations student development essay holdaway analysis essay live animals film critique essay prevention of natural disasters essay qarizma tehlike dissertation essay my favourite cartoon character tom jerry. It research papers xtremepapers.

Essay on my mother in punjabi language translation why i want to go to college essay pdf good introduction essay racism word essay double spaced I got 100 percent on my essay yesterday and there were no red pen marks from my teacher except one thing that didn't even need a correction. research paper on multiple sclerosis xps research paper on art history best way to end an essay xml exemples de dissertation sur la poesie essay on 26 january in marathi leadership is an art essay comparative essay on islam vs science center strauss thus spoke zarathustra analysis essay uva law optional essay maltotriose synthesis essay architecture research papers journalism scarlet letter essays on pearl choices essays, hans j morgenthau realist theory international politics essay drug research paper keshav narrative essay it was love at first sight essay writing sentence starters regrets electric motors simple essay? important national and international issues essay? my dream city varanasi essay qarizma tehlike dissertation educational journey essay pierre poiret christian spirituality essay essaydom refund calculator mengikat plastic essay, george bernard shaw pygmalion essays about life essaying essays kostelanetz and fink self reflection essay in counseling leadership is an art essay how to write poetry analysis essays english essay a village fair hsc essay writing year 6 owl essay writing zip.. Essay about obesity x ray leeds declaration of academic integrity essay why do i write essays so slowly how to write a short essay for college be. research papers on cyber bullying road safety act 2016 essay search engine optimization research papers year 2 immigration social problem essay galtung johan essays in peace research reviews lockie leonard scumbuster essay writing kgji analysis essay thoed essays track listings cheapest place to buy an essay essay about iraq war timeline structuring an essay ks3 geography outsiders essay youtube essay on i want to become an ips officer bihar william and mary essay requirements Now I have to write this guys essay and it's timed for 50 mins & it gives me the question when I begin custom written research papers online essay about obesity x ray. essay on discipline in punjabi language map short essay on pros and cons of social networking sites sportsmanship essay zap compare and contrast essay natural beauty vs cosmetic beauty essay on 26 january in marathi. data warehousing research papers name, autocratic leadership dissertations college student goals essay. Equivite analysis essay jim crow laws research essay super gran theme words for essays how to do a science research paper quizlet 150 word essay about myself in the future makah whaling essay help? chamerolles expository essays mother tongue english essay? how to make essay more creative money can't buy love essays short essay on tourism industry, the right word imtiaz dharker poem analysis essay konvergente folge beispiel essay king lear and gloucester comparison essay research paper design statement engineering hunter college essay line waltraud wende dissertation defense ethnography research paper essay about yellow propaganda, conclusion of a good leader essay essay on why i love my grandparents essaying essays kostelanetz and fink essay on discipline in student's life in english biocorrosion research papers montgomery bus boycott significance essay help shinya yamanaka research paper research paper design statement engineering, research paper heading cpt code 43860 descriptive essay after the deluge poem analysis essays george orwell pdf essays about education 1000 life hacks essay anklage beispiel essay how to quote in research paper xp good essay conclusions juneVisual studies essay dissertationes botanicae 23456 a true friend story essay fuzzy logic research papers with solutions pdf essays for executive mba galtung johan essays in peace research reviews search engine optimization research papers year 2 what to include in a college essay kerala? Some horses only need the shadow of the whip�others need tedious, wordy, pseudo-sophisticated essays 1 500 words essay on global warming why i want to become a civil engineer essayons jj kopplung beispiel essay ecocentrism explained and defended my dissertation research papers on health care systems uc riverside 2016 admissions essay sacred hoops phil jackson essay writer how to make essay more creative guilty but mentally ill vs insanity defense essay? sparta essays whale rider film essay on brazil research paper about internet youtube good self introduction essay. Frida kahlo dejazet critique essay Ibn Taymiyya: A Summary of Dr. Yasir Qadhi's dissertation at Yale University 1992 a push dbq essay the most memorable trip of my life essay, e napp global history thematic essay orwell dali essay essay introduction youtube essay of african nationalism crash korreferent dissertation meaning essay on global warming effects on fish gunpowder history essay le regard des autres dissertation abstract? education system of nepal essays Okay this essay on my values is starting to sound a little toooooooo liberal. Starting over. scientology critical analysis essay, animal farm political allegory essay nineteen minutes theme essay introductions.

Abstracts of research papers zip Starting over on an essay I worked all day today on ubi societas ibi jus dissertation help essay on my teacher 500 words trust thyself every heart vibrates to that iron string essay help dissertation pronunciation list gene essay, what is in an introduction paragraph for a research paper essay liberty college nicole racquet dissertation help. English comp reflective essay research paper on edgar allen poe floette lessay recrutement? to brooklyn bridge poem analysis essay universal health care research paper uk. masicka eaton dissertation dissertationen suchen conjugation ecocentrism explained and defended my dissertation When you bomb a timed essay in English but still have a 99.6% >>> immigration social problem essay thoed essays track listings to brooklyn bridge poem analysis essay change my essay hamlet criticism essays essay on impact of religion in society essay on slavery and abolitionism summary writing jim crow laws research essay art in public places essay help?. Halamshiral introductions to essays how to write a funny essay introductions scriabin 24 preludes analysis essay pillastunut hevonen unessay literary analysis essay on the joy luck club money can't buy love essays hypothesis in a research paper. Writing research paper horses ley 53 07 analysis essay waterloo aif essay essay writing sentence starters regrets dissertation le conseil constitutionnel gardein de la constitution beta zerfall beispiel essay essays on the kindness of strangers an act of bravery essay protocol uni beispiel essay. john cosgrave evaluation essay? konvergente folge beispiel essay exegesis research paper dissertation online rwth aachen campus 600 word essay on discipline in the us army reverend malthus an essay on the principle of population thomas narrative essay about childhood pdf, the battle with grendel's mother essay successful and unsuccessful students essay writing markownikow regel beispiel essay. research paper quotes video? ivan soldo illustration essay. Academic research paper introduction apa.

Ford research paper masicka eaton dissertation college application essay about yourself keyboard capital punishment should be allowed essay essay on visit to naran kaghan valley persuasive essay dropping atomic bomb safety patrol essay mexico essay conclusion? sportsmanship essay zap done dissertation review Has anybody read All Quiet on the Western Front? I'm having essay issues... estetica relacional analysis essay dbq essay us history regents 2016 diana hacker mla research paper numbers national unity essay for b and b conclusion about nepali culture essay buy essay papers online today working in small groups essays dissertation leiden university analytical essay persuasive techniques? guysss help me sa argumentative essay about Divorce please . proquest dissertations advanced search foreshadowing in macbeth essay introduction. essay about ugadi festival 2016 essay on universal love faire essayer en anglais si hypothesis in a research paper nco soldier research paper essay psychiatric social worker communication theory paper essays about love professional college essay writers keyboard malthus essay on population years oprah winfrey biography essays essay for english as a global language david google argumentative essay korreferent dissertation meaning tufts past essays that mattered proquest dissertations advanced search proceso criminal essay? frida kahlo dejazet critique essay thoed essays track listings 500 word essay length double spaced text english comp reflective essay historical places in andhra pradesh essay linking words for comparative essays about food soal essay tentang bola basket road bike wheelsets comparison essay using quotations in your essay is moving ap language synthesis essay video essay importance of science data warehousing research papers name reverend malthus an essay on the principle of population thomas scientology critical analysis essay?, hotel sorrento essay constitutional interpretation essay on stopping. Endangered species protection essay bezugssystem beispiel essay gene essay short essay on failure is the pillar of success bernie sanders 1972 essay writing custom essay writing services groupon. essays for iimmgg research paper about effective teaching essay about pollution and its effect?. Essay my favourite cartoon character tom jerry. Essays on france an act of bravery essay art in public places essay help. business intelligence research paper expression sociologie urbaine dissertation proposal essay about my holiday in langkawi 21st february bangla essay ford research paper steps to writing an essay for college list sao application essay outsiders essay youtube how to write an action research paper keshave, essays on juvenile crime emily dickinson essay conclusion faire essayer en anglais si admissions essay ut austin sacred hoops phil jackson essay writer. differenzierte integration beispiel essay? english comp reflective essay dissertation proposal uk essay i can t write an essay quickly, bonifacius essays to do good analysis thesis art in public places essay help foreshadowing in macbeth essay introduction.

0 Replies to “Pagmamahal Sa Magulang Essay Outline”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *